Send inquiry

PLEASE NOTE :February 1st, – March 28th,guests can stay for a single night.

Skilmálar

TERMS AND CONTITIONS

 

 1. Aldurstakmark
  Öllum þeim sem hafa náð 30 ára aldri á þeim degi sem pöntun er lögð fram er heimilt að leigja húsið. Skilyrði er að skráður leigjandi fyrir Katla House sé með viðveru á leigutíma.
 2. Afhendingartími og skil
  Leigutaka eru heimil afnot af húsinu frá kl. 17.00 á komudegi og ber að skila húsinu af sér kl. 12.00 á brottfarardegi, eins og hann fékk það afhent bæði að innan og utan.
 3. Afhending lykla
  Lyklar eru í lyklakassa við hlið útihurðar – leigjendur fá uppgefið númer á lyklalás fyrir komu.
 4. Aðkoma og ástand
  Ef leigutaki verður var við skemmdir á bústað eða húsmunum ber honum að tilkynna það til eiganda bústaðar innan 24 stunda frá komu, en annars jafnóðum ef hann verður þeirra ekki var fyrr en eftir þetta tímamark. Sama á við ef þrifum er ábótavant og skal leigutaki þá tilkynna það strax við komu í bústað til eiganda bústaðar.
 5. Umgengni
  Leigutaki skuldbindur sig til að ganga vel um bústaðinn og gæta þess að valda íbúum nærliggjandi bústaða ekki ónæði. Skilyrði er að sængurföt séu notuð á rúmfatnað. Reykingar eru ekki leyfðar innandyra. Öll neysla vímuefni er stranglega bönnuð og komi ljós að slík neysla hafi farið fram í húsinu, verður hún tilkynnt tafarlaust til lögreglu. Leigutaki skuldbindur sig einnig til að kynna sér og fara eftir þeim húsreglum, sbr. skjal um húsreglur sem er hluti af þessum skilmálum.
 6. Gæludýr
  Gæludýr eru ekki leyfð í húsinu eða lóð þess.
 7. Skil á húsinu
  Fjallað er nánar um skil á húsinu í skjali um Húsreglur og öryggismál. Rétt er að taka fram að ef leigutaki skilar ekki af sér eins og húsreglur gera ráð fyrir, áskilur eigandi sér rétt að lokaþrif verða framkvæmd á hans kostnað. Kostnaður við þrif er að lágmarki 23.000 kr.
  Einnig er reiknað sér gjald fyrir rafmagnsnuddpott ef umgengni er ekki samkvæmt reglum.
  Kostnaður við sér þrif og sótthreinsun á rafmagnsnuddpotti er 19.500 kr.
 8. Ábyrgð
  Leigutaki ber ábyrgð á því sem skemmist á meðan á dvöl hans stendur og ber án tafar að tilkynna eiganda um skemmdir sem verða á leigutíma. Ef eitthvað verður þess valdandi að notagildi bústaðarins rýrist ber leigutaka að tilkynna eiganda það í síðasta lagi við skil á húsinu.
 9. Bókun og greiðsla
  Greiða skal 25% staðfestingagjald af bókunarverði innan 3 daga frá bókunardegi. Eftirstöðvar skulu greiðast fyrir 1. júní 2021. Leigusali áskilur sér þann rétt að ógilda bókunina ef greiðslur á eftirstöðvum berast ekki á tilsettum tíma.
  Þegar leigutaki hefur bókað gistingu og gengið frá greiðslu, fær hann senda staðfestingu í tölvupósti um bókunina en með póstinum fylgja skjöl um húsreglur og öryggismál ásamt skjali sem hefur að geyma leiðbeiningar um úti-og inniarinn.
 10. Afbókun
  Afbókun ber að tilkynna til eiganda eða starfsmanna hans með tölvupósti eða öðrum sannarlegum hætti. Að öðru leyti eru afbókunarskilmálar með eftirfarandi hætti:
 • Ef afbókun fer fram 14 dögum eða fyrr fyrir áætlaðan komudag, þá fæst 100% endurgreiðsla af heildarverði.
 • Ef afbókun fer fram 7 dögum fyrir áætlaðan komudag, þá fæst 50% endurgreiðslu af heildarverði.
 • Ef afbókun fer fram 1-7 dögum fyrir áætlaðan komudag eða á komudeginum sjálfum, þá fæst 0% endurgreiðslu af heildar verði.
 • Ef leigutaki mætir ekki án skýringa, þá fæst 0% endurgreiðslu af heildarverði.
 1. Force Majeure.
  11.1. Í tengslum við samning þennan skal hugtakið „Force Majeure“ eiga við um eftirfarandi atburði eða aðstæður: stríð, stríðsástand eða sambærilegt ástand, náttúruhamfarir s.s. jarðskjálfta, eldgos, gasmengun, flóð, eld, bruna og aðra náttúrulega viðburði sem aðilar samnings hafa hvorki valdið eða hafa áhrif á, verkföll starfsmanna leigusala og verktaka á vegum leigusala og verkföll annarra aðila ótengdum leigusala sem áhrif hafa á efni samningsleigusala og leigutaka, farsóttir eða ástand vegna sjúkdóma sem hindra efndir samkvæmt leigusamningi, aðgerðaeða laga, reglna eða fyrirmæla opinberra aðila, s.s. stjórnvalda eða lögreglu.
  11.2. Telji leigusali þær aðstæður eða atburð hafa orðið sem falla undir Force Majeure samkvæmt samningsskilmálum þessum og þær muni hafa veruleg áhrif á getu leigusala til að efna leigusamning, skal leigusali tilkynna leigutaka skriflega framangreint þar sem tilgreina skal nákvæmlega aðstæður og atburði sem að mati hans leiða til þess að jafna eigi atburði eða aðstæðum við Force Majeure samkvæmt ákvæði þessu.
  11.3. Við framangreindar aðstæður telst hvorugur samningsaðili vanefna leigusamning aðila, sé til staðar atburður eða aðstæður sem jafna má til Force Majeure, tilkomnar eftir gildistöku leigusamnings og hafi ekki verið fyrirsjáanlegar þegar leigusamningur milli aðila var gerður.
  11.4. Nú hindrar atburður eða aðstæður sem jafna má við Force Majeure samkvæmt ofan sögðu því að aðilar geti efnt skuldbindingar sínar samkvæmt leigusamningi og slíkar hindranir vara í skemmri tíma en 30 daga samfleytt, þá skulu samningsskyldur leigusala og leigutaka frestast meðan atburður eða aðstæður vara. Ljúki ástandi eða aðstæðum innan framangreinds tíma, skulu samningsskyldur leigusala og leigutaka þá aftur taka gildi að teknu tilliti til breytinga sem leiða af Force Majeure.
  11.5. Nú hindrar atburður eða aðstæður sem jafna má við Force Majeure samkvæmt ofansögðu því að aðilar geti efnt skuldbindingar sínar samkvæmt skilmálum þessum, og fær leigutaki 100% endurgreiðslu af heildarverði.
  11.6. Hvorugur aðila, leigusali og leigutaki, skal vera ábyrgur hvor gagnvart öðrum vegna þessa, hvorki vegna beins og/eða óbeins tjóns, sem aðili kann að verða fyrir vegna Force Majeure.
 2. Upplýsingar um leigutaka
  Leigutaki ber ábyrgð á að allar upplýsingar um hann sjálfan og þá gesti sem hann skráir í bókunarbeiðni, þar með talið um að hann hafi náð 30 ára aldri og fjölda leigjenda séu réttar. Ekki er leyfilegt að fleiri aðilar gisti í húsnæðinu en gefið er til kynna á vefsíðunni sem hámarksfjöldi gesta nema annað sé um samið. Hafi leigutaki vísvitandi gefið upp rangar upplýsingar er leigusala heimilt að rifta leigusamningi og vísa leigutaka á brott án tafar. Leigusala er heimilt að krefja leigutaka um skilríki.
 3. Tvíbókanir
  Í þeim tilfellum þar sem leigusali hefur tvíbókað eignina og getur ekki afhent eignina samkvæmt bókun fær leigutaki endurgreitt að fullu.
 4. Tjón á hinu leigða
  Leigutaki verður krafinn um bætur vegna skemmda á bústað eða slæmra þrifa, sbr. grein 6. Hins vegar mun eigandi krefja leigutaka um skýringar vegna skemmdanna áður en eigandi mun leggja fram með formlegum hætti kröfur um bætur. Ef það kemur í ljós að leigutaki eða gestir á hans vegum, hafi ekki með ásetningi valdið skemmdum á húsinu eða munum þess, þá gætu slíkar skemmdir verið bættar af tryggingafélagi leigutaka.
 5. Dómsmál.
  Mál sem kunna að koma upp vegna þessara skilmála skulu vera rekin fyrir Héraðsdómi Norðurlands eystra.

 

HOUSE RULES AND SAFETY

Við komu

 1. Lyklar: Lyklar eru í lyklakassa við hlið útihurðar – leigjendur fá uppgefið númer á lyklalás fyrir komu. Setja skal lykla alltaf í lyklakassann þegar húsið er yfirgefið (styttri sem lengri ferðir) – muna þarf að rugla tölum í hvert skipti.
 2. Fjöldi gesta: Í húsinu er ekki heimilt að hafa fleiri gesti en sem segir til um í leigusamningi. Fjölda gesta skal gefa upp þegar gengið er frá leigusamningi.
 3. Gæludýr eru ekki leyfð, hvorki í húsinu né á lóð.
 4. Reykingar eru stranglega bannaðar í húsinu og við húsið.
 5. Öll meðferð elds á lóð eða í umhverfi hússins er stranglega bönnuð.
 6. Gardínur fyrir gluggahurðum: Til að draga frá gardínur er best að rúlla þeim upp og binda með böndum sem eru áföst við gardínur. Gardínur eru látnar falla niður þegar húsið er yfirgefið.
 7. Sjónvarp og hljómflutningstæki: Kveikt er á sér ljósarofa hægra megin við útidyr í stofu (rofi merktur sjónvarp). Slökkva skal á honum þegar húsið er yfirgefið sem og einnig þegar gengið er til náða.
 8. Skraut og hlutir í hillum: Vinsamlega snertið ekki eða færið til skraut eða aðra persónulega muni að óþörfu.
 9. Bækur, mynddiskar og vínilplötur o.fl. persónulegir munir: Heimilt er að nota þessa muni en vinsamlega gangið frá öllu á réttan stað og í rétta röð svo hægt sé að sannreyna að allt sé á sínum stað við leiguskipti.

 

Rafmagnsnuddpottur – umgengni:

Við notkun á rafmagnsnuddpotti skal fara eftir eftirfarandi reglum:

 • Hreinlæti er afar mikilvægur þáttur og skal þrífa sig vel og vandlega með sápu í innisturtunni áður en farið er í pottinn. Það er í raun ein af lykil forsendum þess að heimilt sé að nota pottinn.
 • Hitastig: Ganga skal úr skugga um að hitastigið sé ekki of hátt stillt. Hitastig pottsins er stillt á 37°C þegar komið er að honum og er hægt að stilla mest á 41°C. Slíkt hitastig getur verið óþægilegt fyrir suma og því skal fara varlega ofan í pottinn. Gott er að setja eina skeið af klór ofan í pottinn áður en farið er ofan í hann og stilla á jet takka (nudd) til að hjálpa til við að leysa upp klórduftið.
 • Afar mikilvægt er að potturinn sé þrifinn eftir hverja ferð:
  • Setja skal 2 mæliskeiðar af klór ofan í pottinn.
  • Stillið á þrifaprógrammið (Clean takkinn). Potturinn gengur þá í u.þ.b. 15-20 mínútur og slekkur sjálfur á sér (klór geymdur í þvottaskáp).
  • Ef fólki finnst t.d. of mikið af húðflögum í pottinum þá er um að gera að nota þrifa-prógrammið oftar og bæta klór í.
  • Ef vatn er ennþá gruggugt eða skýjað þá getur verið gott að taka síur upp úr pottinum og skola þær vandlega með vatni undir þrýsting með útislöngunni. Skolið síurnar með því að fletta varlega í gegnum brotin til að opna þær eins og hægt er.
 • Munið að setja lokið á pottinn strax eftir notkun – það kemur fyrir að flugur og ryk fari ofan í hann sem og það sparar rafmagn.
 • Skiljið aldrei börn eftir eftirlitslaus í pottinum.

 

Öryggismál

Eldur / Slys / Alvarleg veikindi – Hringið í neyðarnúmerið : 112 , EINN EINN TVEIR

Ef símasamband er slæmt þarf að færa sig vel vestur fyrir húsið til að ná betra sambandi – húsið skyggir á sendi áHúsavíkurfjalli.

Gefið upp öryggisnúmer hússins – Einnig ef þess er óskað:

  • Sumarhúsið Rósakot nr. 7 í landi Núpar og Kjalar í Þingeyjarsýslu við Aðaldalsflugvöll.
  • Fastanúmer hússins er: 232-3358 – Landsnúmer: 205316
  • Við símsvörun hjá Neyðarlínunni starfar einungis fagfólk sem er vant að veiða upplýsingar upp úr fólki í ýmsu ásigkomulagi. Það er samt mjög mikilvægt að sá sem hringir í 112 nái að gefa þeim sem svarar greinagóðar upplýsingar yfir ástandið á fyrstu 30 sekúndunum í samtalinu sem og staðsetningu.

Nýtið ykkur eftirfarandi upplýsingar varðandi að leiðbeina sjúkrabíl/slökkviliði á staðinn.
Aðkoma Sjúkrabíls/slökkviliðs– (frá Húsavík fram hjá flugstöð):

 • Keyrt er í gegnum sumarhúsahverfið í suðurátt og alla leið að hliði (grindarhlið) þar sem keyrt út úr sumarhúsahverfi að sunnan.
 • Áður en komið er að hliði er beygt í vestur (til hægri) að flugvallargirðingu.
 • Keyrt í norður með flugvallargirðingunni og fram hjá tveim hjólhýsum að afleggjaranum að Rósakoti sem er stutt frá.
 • Mikilvægt er að senda einhvern að afleggjaranum til að taka á móti og leiðbeina sjúkrabíl/slökkviliðsbíl að sumarhúsi.
 • Sjúkrabíll er staðsettur á Húsavík – áætlaður aksturstími er u.þ.b. 14-17 mínútur – fer eftir umferð og færð.
 • Fyrsta hjálp-kassi (fyrir minniháttar slys) er inni í baðherbergi í annarri skúffu hægra megin við vaska.
 • Slökkvitæki – Það eru tvö léttvatnsslökkvitæki í húsinu. Annað er við hliðina á eldhúsi og hitt í gestahúsi fyrir framan snyrtingu. Upplýsið alla gesti um staðsetningu þeirra.
 • Reykskynjarar – Það eru sérstæðir reykskynjarar í húsinu sem og einn í hvoru rými í gestarýmum.
 • Ljós og rafmagnstæki – Slökkva á öll ljós og taka minni rafmagnstæki úr sambandi þegar húsið er yfirgefið.
 • Gætið varúðar í umhverfi hússins – Það leynast víða stórar og djúpar hraungjótur og einnig lausir hraunmolar sem hægt er að misstíga sig og slasa sig á.
 • Flóttaleiðir út úr rýmum – Allir gluggar eru að þeirri stærð að hægt er að komast út um þá (flóttaleið). Til að opna glugga þarf að hafa krækjuna niðri á meðan lítið hak á krækjunni er opnað. Þá er hægt að ná krækju upp af festingu og opna gluggann.
 • Rýmingaræfing – Vinsamlega æfið opnun glugga og upplýsið alla gesti hússins hvernig þetta er gert. Það er á ábyrgð leigutaka að upplýsa alla um hvernig skal opna glugga.
 • Reykingar eru stranglega bannaðar í húsinu og við húsið.
 • Rafmagnsþilofnar í gestarými og gestahúsi má aldrei hylja, t.d. þurrka föt þar sem þeir geta brennt og skapað eldhættu.
 • Fjöldi gesta í sumarhúsi – Ekki er heimilt að hafa fleiri gesti en sem segir til um í leigusamning né á lóð.
 • Ef óskað er eftir að fá að hafa viðbótar gesti á lóð við sumarhúsið í tjaldi eða ferðavögnum þarf að tilkynna það og greiða sérstaklega fyrir það.

Fyrir brottför

Þrífa skal vel og vandlega og ganga frá þannig að næsti gestur komi að bústaðnum eins og þú/þið viljið koma að honum.

 Helstu atriði sem þarf að huga að:

 • Sængur og koddar – Skilja á sængur og kodda eftir í rúmum og draga skal rúmteppin yfir og setja skraut kodda ofan á. Ath. Ekki skal setja sængur og kodda inn í fataskápa.
 • Ryksuga og skúra gólf.
 • Þrífa skal klósett.
 • Þurrka af spegli og vaski inni á baði og í gestahúsi.
 • Tæma leirtaui úr uppþvottavél og ganga frá á sinn stað (eins og komið var að).
 • Tæma ísskáp og frystihólf og þurrka innan úr.
 • Þrífa ofn og örbylgjuofn.
 • Rusl – er losað úr öllum ruslakörfum inni og sett í rusladalla úti.
 • Stólar og borð – inni og úti. Skal raðað upp eins og komið var að þeim.
 • Gluggar og rúllugardínur. Loka skal öllum gluggum og draga rúllugardínur alveg niður (gluggatjöldin sjálf eru látin vera).

Frágangur hluta innan og utan hús:

 • Ganga skal frá öllu á réttan stað og í rétta röð (eins og komið var að) svo hægt sé að sannreyna að allt sé á sínum stað við leiguskipti.
 • Ljós og rafmagnstæki. Slökkva á öll ljós og taka minni rafmagnstæki úr sambandi.
 • Þrif á gasgrilli. Bursta grindina með þar til gerðum bursta og hreinsið aðrar matarleifar af grillinu ef einhverjar eru. Losa á fitubakka og þvo (fitubakki er staðsettur inn í grillskápnum ofan við gaskútinn).
 • Rafmagnspottur – lokaþrif:

Tvær mæliskeiðar af klór eru settar í pottinn og stillt á þvottaprógramm (Clean takki – tími: ca 20 mín) eftir síðustu notkun. Síur eru teknar upp úr potti (þrjár síur hægra megin við stjórnborð – plastloki lyft af) og skolaðar vel og vandlega með köldu vatni á fullum þrýstingi (óhreinindi festast gjarnan á milli brota í síum) og setja skal svo aftur á sinn stað og stilla aftur á þvottaprógrammið eftir að síur hafa verið þrifnar. Ef vatnið er ennþá óhreint er líklegt að það þurfi að skipta um vatn og það tekur tíma og því er best að láta vita af því a.m.k sólarhring áður en húsið er yfirgefið. Ekki er heimilt að gera það án samráðs við eigendur.

Við áskiljum okkur þann rétt að innheimta aukalega fyrir þrif ef við teljum aðkomu vera ófullnægjandi.
Einnig er innheimt sér gjald ef þrífa þarf pott og sótthreinsa.

Vinsamlega hafið einnig samband ef einhver atriði eru óljós. Jóhann GSM 860 8660.

 

ATHUGIÐ! Skjal þetta er hluti að leigu-og bókunarskilmálum.

 

Translate »